ALGEMENE VOORWAARDEN
van: Jungle Green Kitchen
gevestigd: Eindhoven

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Jungle Green Kitchen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cliënt: de wederpartij van Jungle Green Kitchen.

Artikel 2. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Jungle
Green Kitchen en een cliënt waarop Jungle Green Kitchen deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en per e-mail
is afgeweken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk en per e-mail zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
De door Jungle Green Kitchen gemaakte offertes zijn
Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de
afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 4. Betaling
Bij een totaal bedrag van €500.- of meer betaalt de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst
25% van de totaalprijs. Het resterende bedrag zal na afloop van de dienstverlening aan Jungle
Green Kitchen per banktransfer of per elektronische betaling betaald worden.
Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Jungle Green Kitchen het recht de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat
cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud
van alle rechten van Jungle Green Kitchen.

Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.
Jungle Green Kitchen | Gerretsonplein 70 | 5624 JP Eindhoven | T 06 130 27 771 |
E hallo@junglegreenkitchen.nl | www.junglegreenkitchen.nl

Artikel 5. Catering
Catering wordt uitsluitend verzorgd door Jungle Green Kitchen zelf, tenzij expliciet anders is
overeengekomen tussen Jungle Green Kitchen en cliënt.
Cliënt is verplicht om cateringkosten, voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen
14 dagen na factuurdatum te betalen aan Jungle Green Kitchen.
Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder
ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Jungle Green Kitchen is verschuldigd,
worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van
€ 115,-.

Artikel 6. Annulering door cliënt
Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,-
administratiekosten te betalen.
Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 15%
van de totaalprijs te betalen.
Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs
te betalen.
Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van
de totaalprijs te betalen.
Annulering kan uitsluitend per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig
mogelijke telefonische melding van de annulering.

Artikel 7. Annuleringen door Jungle Green Kitchen
Jungle Green Kitchen is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als
overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare
omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Jungle Green Kitchen zodanig
bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder
zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen
en/of diensten en/of instellingen waarvan Jungle Green Kitchen gebruik wenst te maken bij het
uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of
opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Jungle Green Kitchen
onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het
overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Jungle Green Kitchen
geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient per e-mail en uiterlijk 1 week na aanbod
aan Jungle Green Kitchen kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is
aanvaard.

Artikel 8. Deelannulering
Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van
artikel 6 van deze voorwaarden van toepassing.
Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs
naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Aansprakelijkheid cliënt
Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade
aan eigendommen van Jungle Green Kitchen, medewerkers of derden.

Artikel 10. Klachten
Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen binnen 24 uur na
levering zelf gemeld te worden.
Jungle Green Kitchen kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het
totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden
gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
het arrondissement Oost-Brabant.
Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de
andere partij schriftelijke mededeling doet.